Chất lượng dịch vụ hành chính công tại Ninh Bình: Nhìn từ quan điểm marketing

KT&PT, số 213 (II), tháng 03 năm 2015, tr. 71-80
Tóm tắt: Với mục tiêu đánh giá thực trạng thực hiện dịch vụ hành chính công tại Ninh Bình dưới góc nhìn marketing, từ đó đề xuất các giải pháp marketing nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại tỉnh Ninh Bình, bài viết trình bày kết quả nghiên cứu từ cuộc khảo sát với 631 công dân đang sinh sống tại Ninh Bình về chất lượng dịch vụ hành chính công nơi đây. Kết quả cho thấy, dịch vụ hành chính công tại Ninh Bình dù đã đạt được những kết quả bước đầu là tạo nên sự hài lòng ở mức độ khá cho cộng đồng dân cư và doanh nghiệp, nhưng vẫn còn một số việc phải làm, đặc biệt liên quan tới các công cụ marketing. Đặc biệt là các vấn đề liên quan tới truyền thông, tới khả năng tương tác với cộng đồng, qua đó, tăng khả năng tiếp cận của cộng đồng với các dịch vụ hành chính công qua internet. Từ đó, giúp Ninh Bình cải thiện mức độ cung ứng dịch vụ công điện tử từ mức độ 1 (phổ biến hiện nay) lên mức 2 hoặc mức 3, để thực hiện mục tiêu trở thành một chính quyền gần dân.
Từ khóa: Dịch vụ hành chính công, marketing công, Ninh Bình, chính quyền gần dân.
Tra cứu bài báo