Tăng cường công tác quản trị điều hành các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập

KT&PT, số 213 (II), tháng 03 năm 2015, tr. 33-39
Tóm tắt: Trong quá trình tái cơ cấu ngành ngân hàng tại Việt Nam, bên cạnh việc tái cấu trúc nợ, giảm nợ xấu, nâng cao hiệu quả đầu tư… nhiệm vụ quan trọng nhất là cải thiện môi trường quản trị điều hành trong các ngân hàng nhằm nâng cao tính minh bạch trong quản lý. Do đó, chiến lược quản trị điều hành sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho việc xây dựng chiến lược tổng thể cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn mở cửa nền kinh tế, hội nhập với ngành tài chính-ngân hàng trong khu vực và thế giới trong bối cảnh quốc tế mới. Trên cơ sở đánh giá thực hoạt động quản trị điều hành Ngân hàng thương mại tại Việt Nam, bài viết sẽ đưa ra các đề xuất giải pháp nhằm cải thiện hoạt động của các ngân hàng, giúp quá trình hội nhập diễn ra sâu rộng.
Từ khóa: Quản trị điều hành, ngân hàng thương mại, hội nhập
Tra cứu bài báo