Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu tại Bình Định

KT&PT, số 215 (II), tháng 05 năm 2015, tr. 116-127
Tóm tắt: Nghiên cứu này tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu thông qua khảo sát 228 nhà lãnh đạo và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu trên địa bàn Bình Định. Phương pháp phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA cùng với phân tích hồi quy bội được sử dụng với phương tiện là phần mềm SPSS. Kết quả ước lượng cho thấy nhân tố đặc điểm và năng lực công ty, chính sách kinh tế vĩ mô trong nước, chiến lược marketing của đối thủ cạnh tranh, chiến lược marketing xuất khẩu của doanh nghiệp, đặc điểm thị trường trong và ngoài nước có tác động rõ nét đến kết quả xuất khẩu. Kết quả nghiên cứu cũng đưa ra những hàm ý giải pháp cho các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu tại Bình Định và cấp quản lý nhằm nâng cao kết quả xuất khẩu trong thời gian tới.
Từ khóa: Kết quả xuất khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu gỗ
Tra cứu bài báo