Các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ chia sẻ tri thức trong các doanh nghiệp của Việt Nam

KT&PT, số 215 (II), tháng 05 năm 2015, tr. 69-78
Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung đo lường mối quan hệ giữa các yếu tố cơ cấu tổ chức, văn hóa tổ chức, chính sách quản trị nguồn nhân lực, công nghệ và mức độ chia sẻ tri thức trong các doanh nghiệp của Việt Nam. Để kiểm định các mối quan hệ này, tác giả thực hiện phân tích hồi quy bội với dữ liệu định lượng được thu thập từ 142 doanh nghiệp của Việt Nam. Kết quả phân tích dữ liệu chỉ ra rằng 4 trong số 5 giả thuyết nghiên cứu được chấp nhận, cụ thể là văn hóa tổ chức, chính sách quản trị nguồn nhân lực, công nghệ có tác động tích cực tới mức độ chia sẻ tri thức trong doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ tri thức cũng có mối quan hệ thuận chiều với kết quả đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Ảnh hưởng của cơ cấu tổ chức lên mức độ chia sẻ tri thức trong tổ chức không có ý nghĩa thống kê trong nghiên cứu này.
Từ khóa: Chia sẻ tri thức, Đổi mới sáng tạo, Cơ cấu tổ chức, Văn hóa tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực, Công nghệ
Tra cứu bài báo