Cán cân thương mại song phương giữa Bangladesh và các quốc gia trong khối Brics: Phương pháp phân tích bằng dữ liệu tĩnh

KT&PT, số 215 (II), tháng 05 năm 2015, tr. 97-107
Tóm tắt: Bài viết này sử dụng mô hình hấp dẫn để xem xét mối quan hệ mật thiết giữa cán cân thương mại của Bangladesh và các quốc gia trong khối BRICS. Cụ thể là các yếu tố liên quan quyết định đến mô hình hấp dẫn phổ biến có những tác động như thế nào đối với cán cân thương mại. Cán cân thương mại phụ thuộc vào GDP tương đối, thu nhập quốc dân bình quân đầu người GNI, tỷ giá hối đoái và mức phí vận chuyển dựa trên tỷ trọng nhập khẩu từ các nước đối tác của Bangladesh. Bằng cách sử dụng kỹ thuật bảng dữ liệu tiêu chuẩn trong khoảng thời gian 1991-2013, mô hình hấp dẫn được kiểm định thực nghiệm và kết quả cho thấy tất cả các yếu tố liên quan đều có tác động lớn đến cán cân thương mại song phương giữa Bangladesh và các nước khối BRICS. Việc kiểm định tính chắc chắn của mô hình đảm bảo tính hợp lệ của các thông số. Phương pháp phân tích bảng dữ liệu tĩnh sẽ tìm ra các biến xuyên quốc gia cũng như các ảnh hưởng cụ thể của từng quốc gia đến cán cân thương mại của Bangladesh với các quốc gia khác nhau theo điều kiện thời gian bất biến, đồng thời chỉ ra ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến cán cân thương mại của Bangladesh.
Từ khóa: Thương mại song phương; các quốc gia trong khối BRICS; mô hình dữ liệu bảng
Tra cứu bài báo