Mô hình hệ thống giám sát tài chính trọng giai đoạn khủng hoảng tài chính thế giới: Kinh nghiệm thế giới và bài học đối với Việt Nam

KT&PT, số 216 (II), tháng 06 năm 2015, tr. 61-70
Tóm tắt: Giám sát tài chính là một trong những khía cạnh cốt lõi của hệ thống tài chính hiện đại bởi một trong những nguyên nhân chính yếu dẫn đến khủng hoảng ngân hàng qua hai thập kỷ gần đây là thất bại trong giám sát. Bài viết đã đề cập đến những mô hình hệ thống giám sát tài chính hiện đang được áp dụng ở một số nước trên thế giới như: Trung Quốc, Singapore, Mỹ, Australia và chỉ ra ưu nhược điểm của các mô hình này. Từ đó nhóm tác giả đưa ra những kiến nghị đối với mô hình hệ thống giám sát tài chính ở Việt Nam trên cơ sở so sánh với mô hình của các nước trên.
Từ khóa: Mô hình giám sát, mô hình giám sát tập trung, mô hình giám sát phân tán
Tra cứu bài báo