Kế toán hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ tại bệnh viện công: Thực trạng và đề xuất

KT&PT, số 216, tháng 06 năm 2015, tr. 76-84
Tóm tắt: Việc triển khai cơ chế tự chủ tài chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ tại các bệnh viện công. Bên cạnh những lợi ích đối với xã hội và bản thân các bệnh viện, vẫn còn những quan ngại liên quan đến việc mở rộng cơ chế tự chủ tài chính, sử dụng các nguồn lực của Nhà nước đầu tư cho hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ… Chính vì thế, cung cấp đầy đủ thông tin kế toán về hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ tại bệnh viện công là một yêu cầu cần thiết nhằm quản lý và nâng cao hiệu quả của hoạt động này. Trong khuôn khổ bài viết, các tác giả sẽ phân tích yêu cầu cũng như đánh giá thực tế công tác kế toán đối với hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ tại các bệnh viện công, từ đó đưa ra những đề xuất để hoàn thiện công tác này.
Từ khóa: Bệnh viện công, kế toán, khám chữa bệnh dịch vụ, tự chủ tài chính.
Tra cứu bài báo