Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm sú thâm canh và bán thâm canh ở đồng bằng sông Cửu Long

KT&PT, số 217, tháng 07 năm 2015, tr. 46-55
Tóm tắt: Hiệu quả kinh tế trong nghiên cứu này được ước lượng từ hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên dạng Cobb-Douglas, dựa trên số liệu sơ cấp thu thập từ 398 hộ ở đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất bình quân là 3,2 tấn/ha/vụ. Giá thành sản xuất của 1 kg tôm nguyên liệu là 111,1 ngàn đồng/kg, giá bán tôm trung bình là 168,6 ngàn đồng/kg nên lợi nhuận đạt được 57,5 ngàn đồng/kg. Mức hiệu quả kinh tế của mô hình đạt trung bình 49% và số hộ nuôi đạt mức hiệu quả kinh tế dưới 50% chiếm gần phân nửa tổng số hộ khảo sát. Lợi nhuận mất đi do kém hiệu quả của mô hình bình quân là 263 triệu đồng/ha/vụ. Điều này cho thấy tiềm năng cải thiện lợi nhuận của nông hộ còn rất lớn. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy hiệu quả kinh tế của mô hình thâm canh và bán thâm canh phụ thuộc vào nguồn lực sản xuất và các đặc điểm kỹ thuật của quá trình nuôi.
Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long; hiệu quả kinh tế; thâm canh; bán thâm canh; tôm sú.
Tra cứu bài báo