Xây dựng chỉ tiêu đánh giá du lịch bền vững: Nghiên cứu điển hình tại thành phố Nha Trang

KT&PT, số 217, tháng 07 năm 2015, tr. 56-64
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là sử dụng phương pháp Delphi để xây dựng hệ thống chỉ tiêu giúp đánh giá phát triển bền vững du lịch biển đảo. Nghiên cứu phỏng vấn bảy chuyên gia trong lĩnh vực du lịch thông qua hai vòng đánh giá. Kết quả cho thấy có tám chỉ tiêu đã bị loại bỏ và 28 chỉ tiêu còn lại đã được lựa chọn cho trường hợp tại Nha Trang. Kết quả đã cung cấp những thông tin hữu ích cho các nhà quản lý ngành du lịch, những đơn vị kinh doanh du lịch trong việc ra các quyết định quản lý, đặc biệt là chú trọng cung cấp các sản phẩm/dịch vụ du lịch góp phần phát triển bền vững du lịch biển đảo.
Từ khóa: Chỉ tiêu; du lịch biển đảo; phát triển bền vững; Delphi
Tra cứu bài báo