Bàn về kế toán, kiểm toán trong pháp luật ngân sách nhà nước

KT&PT, số 218, tháng 08 năm 2015, tr. 83-88
Tóm tắt: Thông tin do kế toán, kiểm toán mang lại là nền tảng, cơ sở cho hiệu quả quản lý Ngân sách nhà nước; khoa học kế toán phát triển cần kết hợp chặt chẽ với công nghệ thông tin, truyền thông, đảm bảo thông tin đúng, đủ, kịp thời. Luật Ngân sách Nhà nước 2002 quy định chưa đủ các nội dung về kế toán, kiểm toán là một hạn chế lớn. Đề xuất nội dung luật Ngân sách Nhà nước cần sửa đổi ở phần quy định về kế toán, kiểm toán bao gồm: Quy định rõ cơ sở kế toán là dồn tích trong hạch toán kế toán Ngân sách Nhà nước, quy định về hệ thống chuẩn mực kế toán công như là một yêu cầu bắt buộc trong xử lý thông tin về tài chính, Ngân sách Nhà nước. Cần quy định rõ về kế toán tài chính và kế toán quản trị; kỳ kế toán năm trong hoạt động liên tục, kế toán chuyển nguồn; quy định về tổng kế toán nhà nước, quy định rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của các bên, đặc biệt đối với chủ tài khoản và kế toán trưởng. Về kiểm toán cần quy định rõ ba nội dung kiểm toán và cơ cấu tổ chức kiểm toán địa phương trực thuộc hội đồng nhân dân tỉnh.
Từ khóa: Chuẩn mực kế toán công, kế toán, kiểm toán, Ngân sách Nhà nước, tổng kế toán Nhà nước
Tra cứu bài báo