Nghiên cứu quản trị lợi nhuận thông qua biến kế toán dồn tích và sự dàn xếp các giao dịch thực của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số 218, tháng 08 năm 2015, tr. 74-82
Tóm tắt: Bài viết này lần đầu tiên đưa ra hai khía cạnh của quản trị lợi nhuận. Quản trị lợi nhuận thông qua biến kế toán dồn tích (AE) và thông qua sự dàn xếp các giao dịch thực (RE). Bài viết sử dụng báo cáo tài chính của 111 công ty phát hành thêm cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán TPHCM trong năm 2011. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, các doanh nghiệp này có hành động điều chỉnh lợi nhuận thông qua sự can thiệp vào các giao dịch thực. Hơn thế nữa, nhà quản trị có sự điều tiết lẫn nhau giữa RE và AE khi thực hiện điều chỉnh lợi nhuận.
Từ khóa: Quản trị lợi nhuận, biến kế toán dồn tích, dàn xếp các giao dịch thực, ước tính kế toán
Tra cứu bài báo