Vai trò của các yếu tố nguồn lực đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1996- 2014

KT&PT, số 219, tháng 09 năm 2015, tr. 9-19
Tóm tắt: Bài viết phân tích vai trò của vốn, lao động, và tiến bộ công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dựa trên cách tiếp cận tổng năng suất các yếu tố. Bằng phương pháp hạch toán theo hàm sản xuất gồm ba yếu tố lao động, vốn và năng suất nhân tố tổng hợp để xác định mức độ đóng góp của chúng trong tăng trưởng GDP. Kết quả chỉ ra rằng yếu tố có đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 1996-2014 là vốn. Bên cạnh đó, mặc dù bị suy giảm về tốc độ tăng trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, nhưng sự gia tăng năng suất lao động xã hội đã giúp duy trì tốc độ tăng TFP, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Lực lượng lao động dồi dào và năng động của Việt Nam cũng đã có đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên, sự đóng góp này đang có xu hướng giảm xuống tương đối.
Từ khóa: Năng suất nhân tố tổng hợp, tăng trưởng kinh tế, tiến bộ công nghệ, yếu tố nguồn lực
Tra cứu bài báo