Các yếu tố ảnh hưởng tới lợi suất bất thường trong sự kiện hủy sáp nhập tại thị trường Úc

KT&PT, số 220 (II), tháng 10 năm 2015, tr. 28-38
Tóm tắt: Bài viết xem xét lợi suất bất thường trong các vụ hủy sáp nhập tại Úc, đặc biệt làm rõ hiệu ứng của thị trường với hai đối tượng riêng biệt là các công ty mục tiêu tư nhân và các công ty mục tiêu đại chúng. Chúng tôi cũng nghiên cứu về các yếu tố gây nên lợi suất bất thường, bao gồm phương thức thanh toán và ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính. Sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện (event study), chúng tôi nhận thấy tại thị trường Úc, việc thông báo hủy sáp nhập của các công ty mục tiêu tư nhân sẽ tạo ra hiệu ứng định giá tiêu cực hơn so với việc thông báo hủy sáp nhập của các công ty mục tiêu đại chúng. Chúng tôi cũng tìm ra rằng trong giai đoạn khủng hoảng tài chính, lợi suất bất thường của việc thông báo hủy sáp nhập bị ảnh hưởng tiêu cực đáng kể. Tuy nhiên, phương thức thanh toán không ảnh hưởng tới lợi suất bất thường của các thương vụ hủy sáp nhập.
Từ khóa: Lợi suất bất thường, các tập đoàn tại Úc, M&A, hủy sáp nhập
Tra cứu bài báo