Nghiên cứu mối quan hệ giữa hoạt động quản trị nhân sự và hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

KT&PT, số 220 (II), tháng 10 năm 2015, tr. 61-68
Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát điều tra 206 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam để phân tích quan hệ giữa quản trị nhân sự và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu khẳng định năng suất lao động là yếu tố trung gian kết nối giữa quản trị nhân sự và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quản trị nhân sự có tác động trực tiếp đến năng suất lao động khi góp phần nâng cao năng lực và động lực lao động và tác động gián tiếp đến năng suất lao động khi góp phần giảm tỷ lệ xin nghỉ việc của người lao động. Ngoài ra, năng suất lao động tác động trực tiếp đến đến tỷ trọng chi phí nhân sự trong giá trị gia tăng của sản phẩm dịch vụ, và từ đó cải thiện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ, thể hiện qua các chỉ số như doanh thu, lợi nhuận; cũng như hiệu quả đo lường bằng các yếu tố phi tài chính như đánh giá hay mức độ hài lòng tổng quát của chủ doanh nghiệp.
Từ khóa: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiệu quả kinh doanh, nguồn nhân lực, quản trị nhân sự, Việt Nam
Tra cứu bài báo