Ứng dụng phương pháp chỉ số đánh giá tác động của các FTA trong ASEAN và ASEAN+6

KT&PT, số 220 (II), tháng 10 năm 2015, tr. 2-9
Tóm tắt: Bài viết sử dụng hai chỉ số thương mại là Lợi thế so sánh hiện hữu (RCA) và Định hướng khu vực (RO) để đánh giá tác động kinh tế của AFTA và RCEP đối với các ngành hàng của Việt Nam được mã hóa HS 2 chữ số. Nhiều ngành hàng có lợi thế so sánh hiện hữu đã và đang hưởng lợi từ AFTA, và sẽ tiếp tục hưởng lợi từ RCEP như Ngũ cốc (mã HS là 10), Cao su (40), Hàng dệt kim (60)... Đáng chú ý là một danh mục mặt hàng Việt Nam có lợi thế so sánh và có thể hưởng lợi từ tác động tạo lập thương mại chỉ khi Việt Nam tham gia RCEP như Sản phẩm xay xát (11), Vật liệu thực vật dùng để tết bện (14), Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ (44)... Một số ngành hàng mặc dù có lợi thế nhưng vẫn chưa tìm được chỗ đứng trên thị trường RCEP và cần được quan tâm thích đáng để tận dụng ưu đãi được từ RCEP, như Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa (19), hay Xơ sợi staple nhân tạo (55).
Từ khóa: Hiệp định thương mại khu vực, liên kết kinh tế khu vực, FTA, ASEAN, RCEP, đánh giá tác động, chỉ số thương mại
Tra cứu bài báo