Ứng dụng TOC để xác định kết cấu sản phẩm tối ưu tại doanh nghiệp sản xuất: Nghiên cứu tại công ty cổ phần may Khánh Hòa

KT&PT, số 220, tháng 10 năm 2015, tr. 76-84
Tóm tắt: Đối với các doanh nghiệp sản xuất, tìm ra kết cấu sản phẩm tối ưu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Kết cấu sản phẩm tối ưu sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế sự lãng phí nguồn lực, giảm lượng hàng lưu kho và gia tăng năng suất cũng như lợi nhuận, từ đó góp phần cải thiện khả năng cạnh tranh. Chính vì vậy, nhiều nhà khoa học đã thực hiện các nghiên cứu liên quan đến việc xác định kết cấu sản phẩm tối ưu tại các đơn vị sản xuất dựa trên triết lý TOC. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có một nghiên cứu nào đề cập đến việc vận dụng triết lý TOC để xác định kết cấu sản phẩm tối ưu ở các doanh nghiệp hoạt động trong ngành may mặc hoặc các ngành sản xuất tương tự. Do đó, bài viết này được thực hiện nhằm đem đến gợi ý cho các nhà quản lý doanh nghiệp trong ngành may và các ngành sản xuất tương tự cách thức và các giải pháp để có thể vận dụng thành công triết lý TOC vào công tác xác định kết cấu sản phẩm tối ưu; đồng thời cho thấy tác dụng của triết lý này đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Từ khóa: Công ty May, kết cấu sản phẩm tối ưu, triết lý TOC
Tra cứu bài báo