Hoàn thiện chính sách hỗ trợ thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Ninh Bình

KT&PT, số 222 (II), tháng 12 năm 2015, tr. 76-84
Tóm tắt: Nghiên cứu cho thấy, toàn tỉnh Ninh Bình hiện nay còn 63,87% số xã hiện chưa đạt tiêu chí môi trường, 24,6% hộ gia đình chưa có đủ 3 công trình phụ đạt tiêu chuẩn, 12% người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn vẫn đang diễn ra và có biểu hiện ngày một trầm trọng hơn... Chính sách hỗ trợ thực hiện tiêu chí môi trường hiện nay chưa xem xét đến đặc thù riêng của từng địa phương trong tỉnh, hầu hết định mức hỗ trợ được đánh giá là chưa phù hợp với điều kiện thực tế triển khai… Từ kết quả khảo sát, nghiên cứu đề xuất bốn nhóm giải pháp i) Bổ sung chính sách hỗ trợ các tiêu chí thành phần của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; ii) Điều chỉnh định mức hỗ trợ công trình cấp nước sinh hoạt; iii) Điều chỉnh định mức hỗ trợ xây dựng công trình và mua xe vận chuyển thu gom, xử lý chất thải, nước thải phù hợp với quy mô dân số của từng xã, thôn. iv) Quan tâm đến việc thực hiện đồng bộ các nội dung khác trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chú trọng đến hệ thống giao thông, thủy lợi.
Từ khóa: Chính sách, tiêu chí môi trường, nông thôn mới
Tra cứu bài báo