Các nhân tố ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa kiều hối và hoạt động đầu tư phát triển

KT&PT, số 223 (II), tháng 01 năm 2016, tr. 54-59
Tóm tắt: Kiều hối là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh của các quốc gia đang phát triển. Nghiên cứu về hoạt động kiều hối có ý nghĩa trong việc đưa ra những giái pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực này cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Bài viết đề cập tới những nhân tố ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa kiều hối và hoạt động đầu tư phát triển kinh tế của các quốc gia. Các nhóm nhân tố được đề cập đến trên 2 góc độ: nhóm các nhân tố ảnh hưởng tới việc thu hút các dòng kiều hối và nhóm các nhân tố tạo động lực để kiều hối thu hút về được đầu tư vào các khu vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Trên cơ sở đó cũng gợi mở một số giải pháp, làm cơ sở để khai thác đươc các nhân tố có lợi và hạn chế những yếu tố bất lợi trong việc thu hút và sử dụng nguồn lực kiều hối này.
Từ khóa: Kiều hối, nhân tố ảnh hưởng, mối quan hệ kiều hối- đầu tư phát triển
Tra cứu bài báo