Đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số 223 (II), tháng 01 năm 2016, tr. 60-67
Tóm tắt: Đầu tư của Việt kiều đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam. Bài viết này tập trung đánh giá thực trạng đầu tư của Việt kiều tại Việt Nam thời gian qua. Trong thời gian qua, Việt kiều đã đầu tư 52 trên 63 tỉnh thành phố với khoảng 3600 doanh nghiệp, hơn 2000 dự án với giá trị 8,6 tỷ USD. Qua nghiên cứu, bài viết đã đề xuất 3 giải pháp để thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu tư Việt kiều tại Việt Nam. Các giải pháp này bao gồm: (i) xây dựng hệ thống thông tin cho nhà đầu tư Việt kiều, (ii) hỗ trợ các nhà đầu tư Việt kiều nhiều hơn nữa đặc biệt là vấn đề quốc tịch; (iii) đẩy mạnh liên kết giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư Việt kiều trong tìm kiếm đối tác và khách hàng.
Từ khóa: Việt kiều, kiều hối, đầu tư
Tra cứu bài báo