Kiều hối, nguồn lực cần thu hút và sử dụng có hiệu quả

KT&PT, số 223 (II), tháng 01 năm 2016, tr. 32-41
Tóm tắt: Việt Nam đang nỗ lực để thu hút nguồn kiều hối vào Việt Nam, nhưng quan trọng hơn là hướng nguồn kiều hối về Việt Nam thông qua các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh. Câu hỏi đặt ra là tại sao vốn FDI hoặc ODA vào Việt Nam, mặc dù còn nhiều hạn chế, nhưng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, trong khi đó kiều hối được đánh giá là có rất nhiều ưu điểm, nhưng vai trò đối với nền kinh tế còn mờ nhạt. Nguyên do là chưa có một cơ chế thích hợp để thu hút, tập hợp được nguồn kiều hối đó vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Bài viết đã đề cập đến một số vai trò, hạn chế của dòng kiều hối và gợi mở một số vấn đề về cơ chế chính sách để thu hút kiều hối vào lĩnh vực sản xuất, cũng như thu hút các nhà đầu tư Việt kiều đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Từ khóa: kiều hối, Việt kiều, nhà đầu tư Việt kiều
Tra cứu bài báo