Quản trị đại học và một số gợi ý cho các trường đại học công lập sau tự chủ

KT&PT, số 223 (II), tháng 01 năm 2016, tr. 97-104
Tóm tắt: Quản trị đại học không còn là vấn đề mới nhưng luôn thay đổi, vận động theo nhu cầu và bối cảnh. Khi xu hướng chung trên thế giới, khu vực và trong nước là tăng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học, nhất là các trường đại học công lập thì quản trị đại học theo đó cũng cần những thay đổi phù hợp. Dù quản trị đại học ở mỗi trường đại học thuộc mỗi quốc gia là khác nhau đặt trong bối cảnh điều kiện xã hội, giáo dục, kinh tế đặc thù nhưng khi được trao quyền tự chủ, các trường đại học đều cần thay đổi hoạt động quản trị đại học cho phù hợp. Bài viết sẽ đề cập tới những lý luận về quản trị đại học, sự thay đổi của quản trị đại học, đặc biệt trong điều kiện các trường đại học được trao quyền tự chủ.
Từ khóa: Quản trị đại học; tự chủ đại học
Tra cứu bài báo