Đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam

KT&PT, số 224 (II), tháng 02 năm 2016, tr. 23-30
Tóm tắt: Bài viết này đánh giá những thành công bước đầu trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập (ĐHCL) ở Việt Nam giai đoạn 2014-2017. Kết quả của nghiên cứu khẳng định Nghị quyết 77/NQ-CP có những quy định mới, thông thoáng, khắc phục được các hạn chế của cơ chế tự chủ quy định tại Nghị định 43, đáp ứng được mong mỏi của các cơ sở đại học công lập. Tuy nhiên, những vướng mắc thực hiện Nghị quyết tập trung vào quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở đại học công lập, trách nhiệm hướng dẫn thực hiện của các cơ quan nhà nước. Bài viết đề xuất giải pháp tháo gỡ các hạn chế và mở rộng diện thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở đại học công lập.
Từ khóa: Bộ máy; tài chính; tự chủ; tự chịu trách nhiệm
Tra cứu bài báo