Chuỗi giá trị sản phẩm tôm thẻ chân trắng: Nghiên cứu tại tỉnh Khánh Hòa

KT&PT, số 225 (II), tháng 03 năm 2016, tr. 57-64
Tóm tắt: Nghiên cứu phỏng vấn trực tiếp 113 đại diện các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Khánh Hòa cho thấy một số tồn tại: cơ sở hạ tầng vùng nuôi chưa được đảm bảo, chất lượng con giống chưa được kiểm soát đồng bộ, phòng chống dịch bệnh chưa được kiểm soát, nguồn cung ứng nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến không ổn định, hoạt động thu mua của các doanh nghiệp chế biến chủ yếu thông qua hệ thống đại lý, sự phân phối lợi ích bất cân xứng và sự hợp tác giữa các tác nhân trong chuỗi chưa hình thành. Bài viết đề xuất mô hình hợp tác dọc và ngang trong chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Khánh Hòa nhằm khắc phục những tồn tại trên.
Từ khóa: Chuỗi giá trị, hợp tác dọc, hợp tác ngang, tôm thẻ chân trắng
Tra cứu bài báo