Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội

KT&PT, số 225 (II), tháng 03 năm 2016, tr. 46-56
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của các nhân tố đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng tại khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội. Nghiên cứu là cơ sở để các ngân hàng thương mại đánh giá đúng nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng về những sản phẩm dịch vụ cung cấp từ đó đề xuất các định hướng giúp các ngân hàng phát triển dịch vụ phù hợp với khách hàng khu vực nông thôn. Các mối quan hệ trong mô hình được phân tích bằng kỹ thuật mô hình cấu trúc tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sáu nhân tố: sự hữu ích, dễ sử dụng, sự tin tưởng, tính đổi mới, tác động của xã hội, truyền thông về dịch vụ có mối quan hệ thuận với ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng. Hơn nữa, yếu tố truyền thông về dịch vụ có quan hệ thuận đến sự hữu ích, dễ sử dụng, tính đổi mới, sự tin tưởng và tác động xã hội.
Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng khu vực nông thôn, ý định sử dụng, mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM)
Tra cứu bài báo