Xây dựng các năng lực cho nhà quản trị cấp trung nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

KT&PT, số 225 (II), tháng 03 năm 2016, tr. 90-98
Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập, các học giả và nhà nghiên cứu rất quan tâm tới chủ đề năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Có nhiều cách để doanh nghiệp xây dựng năng lực cạnh tranh, trong đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những cách thức quan trọng không chỉ nhằm xây dựng mà còn duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp. Tiếp cận khung năng lực trong hoạt động quản trị nhân lực là một tiếp cận khoa học hiện đại để cải thiện chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng dữ liệu sơ cấp và thứ cấp để phân tích vai trò của nhà quản trị cấp trung, từ đó xây dựng khung năng lực cho nhà quản trị cấp trung trong doanh nghiệp Việt Nam.
Từ khóa: Khung năng lực; năng lực nhà quản trị cấp trung; khung năng lực
Tra cứu bài báo