Nhân tố ảnh hưởng hành vi mua ngẫu hứng và hệ quả của nó: Nghiên cứu tại Việt Nam- một nền kinh tế chuyển đổi ở châu Á

KT&PT, số 226 (II), tháng 04 năm 2016, tr. 54-61
Tóm tắt: Nghiên cứu này xây dựng và kiểm định mô hình về tác động của một số yếu tố tới hành vì mua ngẫu hứng và hệ quả của nó đối với người tiêu dùng thành thị ở Việt Nam – một nền kinh tế chuyển đổi ở châu Á. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) sử dụng dữ liệu khảo sát người tiêu dùng ở Hà Nội cho thấy hầu hết các giả thuyết được chấp nhận. Cụ thể, khuynh hướng thích mua sắm và quan niệm bản thân hiện đại tác động thuận chiều tới mua ngẫu hứng, trong khi quan niệm bản thân truyền thống không có tác động tới hành vi mua này. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mua ngẫu hứng có mối quan hệ tích cực với sự thỏa mãn của người tiêu dùng, và qua đó tác động tới lòng trung thành của họ. Các kết quả nghiên cứu được thảo luận trong bài viết và các gợi ý được đưa ra cho các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách.
Từ khóa: Mua ngẫu hứng; nhân tố ảnh hưởng; sự thỏa mãn của người tiêu dùng; lòng trung thành của người tiêu dùng; Việt Nam; SEM
Tra cứu bài báo