Mối quan hệ giữa rủi ro và liên kết chuỗi cung ứng trong ngành nông nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 226, tháng 04 năm 2016, tr. 54-62
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra sự tác động của các nhân tố rủi ro đến sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và trong nội bộ các doanh nghiệp. 500 phiếu hỏi được gửi trực tiếp đến đối tượng điều tra và được thu thập trong 2 tháng. 195 phiếu được đưa vào phân tích theo qui trình chuẩn gồm các bước từ phân tích nhân tố, kiểm định độ tin cậy và phương pháp mô hình phương trình cấu trúc (SEM) để kiểm định các giả thiết. Kết quả chỉ ra rằng: rủi ro từ nhà cung ứng, thông tin và môi trường có tác động đến cả liên kết với nhà cung ứng, khách hàng và trong nội bộ doanh nghiệp. Trong khi đó, rủi ro từ thị trường chỉ ảnh hưởng đến sự liên kết với khách hàng. Ngược lại, rủi ro trong nội bộ doanh nghiệp không có ảnh hưởng đến việc liên kết chuỗi cung ứng. Do vậy, để tăng sự liên kết, các nhà quản lý cần phải có các giải pháp làm giảm sự rủi ro, đặc biệt là rủi ro từ nhà cung ứng, thông tin và môi trường.
Từ khóa: Rủi ro; liên kết chuỗi cung ứng; ngành nông nghiệp Việt Nam.
Tra cứu bài báo