Quản trị hệ chính quy tại trường đại học Kinh tế quốc dân trong điều kiện tự chủ

KT&PT, số 227(II), tháng 05 năm 2016, tr. 72-80
Tóm tắt: Toàn cầu hóa và nhu cầu đào tạo tăng cao làm tăng số lượng, tính cạnh tranh giữa các trường đại học (gồm trường công lập và tư thục). Khi trường đại học công lập được tự chủ hóa, những lợi thế vốn có của các trường này cũng dần mất đi. Điều này đòi hỏi các trường này phải đổi mới để đảm bảo tính hiệu quả. Là một trong bốn trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo thí điểm thực hiện tự chủ hoạt động và tài chính, Trường đại học Kinh tế Quốc dân cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Trong các chương trình đào tạo của Trường, đào tạo hệ chính quy luôn có vị trí trọng yếu. Bởi vậy, việc quản trị hệ chính quy tại Trường cần phải thay đổi cho phù hợp trong điều kiện tự chủ. Bài viết sẽ tóm lược nội hàm của tự chủ đại học, thực trạng quản trị hệ chính quy tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, từ đó cung cấp các kịch bản điều chỉnh mô hình quản trị hệ chính quy tại Trường trong điều kiện tự chủ.
Từ khóa: Quản trị đại học; tự chủ đại học; quản trị hệ chính quy; trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Tra cứu bài báo