Chênh lệch về tiền công theo địa phương: Nghiên cứu từ lao động phi chính thức tại đô thị ở Việt Nam

KT&PT, số 227, tháng 05 năm 2016, tr. 98-106
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích chêch lệch về tiền công và các nhân tố tác động đến chêch lệch về tiền công theo địa phương của lao động phi chính thức tại khu vực đô thị của Việt Nam sử dụng dữ liệu từ điều tra lao động – việc làm của Việt Nam năm 2013. Kết quả từ bài nghiên cứu cho thấy chêch lệch về tiền công tại các khu vực đô thị chủ yếu là do khác biệt về kỹ năng của người lao động và điều kiện ban đầu của các đô thị. Kinh tế cụm không đem lại lợi thế về tiền công cho lao động phi chính thức và điều này làm dấy lên lo ngại là các thành phố có thể đã vượt quá ngưỡng tối ưu đối với kinh tế phi chính thức. Kết quả này hàm ý rằng chính phủ Việt Nam nên hướng đầu tư vào các đô thị nhỏ hơn và khu vực nông thôn nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế phi nông nghiệp phát triển, từ đó thúc đẩy kinh tế cụm ở cả khu vực thành thị và nông thôn.
Từ khóa: Chêch lệch về lương theo địa phương, Kinh tế cụm, Kinh tế phi chính thức
Tra cứu bài báo