Kinh nghiệm phân bổ ngân sách cho giáo dục đại học của một số nước châu Á và đề xuất đổi mới mô hình tài chính giáo dục đại học cho Việt Nam

KT&PT, số 227, tháng 05 năm 2016, tr. 72-81
Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu kinh nghiệm phân bổ ngân sách cho giáo dục đại học của một số nước khu vực châu Á và đánh giá mô hình phân bổ ngân sách cho giáo dục đại học hiện tại của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình tài chính giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay còn nhiều bất cập và cần đổi mới theo các nội dung sau: học phí cần được nâng lên gắn với việc đảm bảo khả năng tiếp cận giáo dục đại học đối với các đối tượng chính sách, học sinh tài năng; điều chỉnh chính sách miễn, giảm học phi đối với sinh viên học ngành sư phạm; đa dạng hóa các nguồn tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học; thay đổi phương thức phân bổ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập; chuyển các cơ sở giáo dục đại học công lập sang thực hiện đầy đủ cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; xóa bỏ cơ quan chủ quản của các trường đại học.
Từ khóa: Tài chính, giáo dục đại học, ngân sách
Tra cứu bài báo