Các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam

KT&PT, số 228, tháng 06 năm 2016, tr. 52-59
Tóm tắt: Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Do vậy bài viết này nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của hệ thống NHTM tại Việt Nam. Sử dụng dữ liệu gồm 28 NHTM tại Việt Nam từ năm 2002 đến 2013 và mô hình hồi quy tuyến tính với biến phụ thuộc là khả năng sinh lời của ngân hàng đo lường bằng ROA và ROE. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) Quy mô ngân hàng và chi phí hoạt động có tác động tích cực đến cả ROA và ROE. Vốn ngân hàng có tác động tích cực đến ROA, nhưng tiêu cực đến ROE. Không có mối tương quan giữa quy mô cho vay và khả năng sinh lời của ngân hàng; (ii) NHTM cổ phần có khả năng sinh lời tốt hơn NHTM quốc doanh; (iii) Các nhân tố vĩ mô (lạm phát, tăng trưởng GDP, doanh số giao dịch trên thị trường chứng khoán) đều có tác động tích cực đến ROA và ROE. Cuối cùng, ROA và ROE thể hiện xu hướng suy giảm trong khoảng thời gian 2002-2013.
Từ khóa: Việt Nam; NHTM; khả năng sinh lời; nhân tố tác động.
Tra cứu bài báo