Bài học kinh nghiệm phát triển bền vững cho sản xuất dâu tằm tỉnh Thái Bình

KT&PT, số 229 (II), tháng 07 năm 2016, tr. 107-114
Tóm tắt:
Nghiên cứu này hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn phát triển sản xuất dâu tằm bền vững. Từ việc phân tích khái niệm, mục tiêu và nội dung nghiên cứu, bài viết tiến hành thảo luận về phương pháp đánh giá phát triển sản xuất dâu tằm bền vững. Qua xem xét tình hình phát triển sản xuất dâu tằm trong và ngoài nước, nghiên cứu khẳng định với một vùng truyền thống như Thái Bình, sản xuất dâu tằm vẫn có triển vọng phát triển. Bài học kinh nghiệm được rút ra cho tỉnh Thái Bình là: đầu tư cơ sở hạ tầng; quản lý sản xuất cung ứng giống tốt kết hợp tổ chức nuôi tằm con tập trung; tích cực chăm sóc; đổi mới công nghệ; nâng cao chất lượng lao động; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phòng trừ dịch bệnh; xây dựng thị trường tiêu thụ thuận lợi, minh bạch và phát huy vai trò của Nhà nước.
Từ khóa: Bài học kinh nghiệm, bền vững, dâu tằm, phát triển, sản xuất, Thái Bình.
Tra cứu bài báo