Một số giải pháp cải tiến việc chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa giảm khí nhà kính ở đồng bằng sông Cửu Long

KT&PT, số 229 (II), tháng 07 năm 2016, tr. 21-28
Tóm tắt:
Việc chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa giảm khí nhà kính trên nền tảng kỹ thuật 1 Phải 5 Giảm chưa mang lại các tác động bền vững khi các hoạt động chuyển giao chỉ dừng ở các hình thức khuyến nông theo nhóm mà không có khâu tổ chức phát triển cộng đồng để tiếp thu kỹ thuật và sản xuất đồng bộ, và không có các hoạt động kết nối với thị trường để giúp nông dân bán lúa. Để chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa giảm khí nhà kính ở Đồng bằng sông Cửu Long mang lại các hiệu quả bền vững, các khuyến nghị về đổi mới phương thức chuyển giao, chính sách, nhiệm vụ và vai trò của khuyến nông nhà nước theo hướng liên kết đa ngành, liên kết công - tư, xã hội hóa, chính sách hỗ trợ tài chính và phát triển đội ngũ nhân lực trong chuyển giao đã được đề xuất.
Từ khóa: Chuyển giao, kỹ thuật canh tác lúa giảm khí nhà kính, 1 Phải 5 Giảm.
Tra cứu bài báo