Phân tích quyết định về lựa chọn sản xuất rau an toàn: Trường hợp của các hộ nông dân xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội

KT&PT, số 229 (II), tháng 07 năm 2016, tr. 75-82
Tóm tắt:
Sản xuất theo hướng hữu cơ và an toàn thực phẩm đang được xã hội quan tâm. Các chính sách giúp người sản xuất chuyển dần sang hướng hữu cơ được cho là cần thiết. Bài báo này đã dùng một mô hình probit để xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản xuất rau an toàn của hộ nông dân. Kết quả ước lượng từ mô hình probit cho thấy có ba yếu tố ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê đến sự lựa chọn sản xuất rau an toàn là thu nhập, diện tích đất trồng trọt và tập huấn kỹ thuật của khuyến nông. Nhóm tác giả khuyến cáo các nhà làm chính sách rằng muốn hộ sản xuất chuyển sang hướng sản xuất hữu cơ thì nên chú ý đến ba yếu tố này.
Từ khóa: Sản xuất an toàn; Hàm probit; Sản xuất rau.
Tra cứu bài báo