Hoàn hiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp dựa trên trường hợp nghiên cứu tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Bắc Nam Định

KT&PT, số 230 (II), tháng 08 năm 2016, tr. 108-116
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu xếp hạng tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định bằng mô hình Logistic. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vòng quay tổng tài sản, khả năng thanh toán nhanh và vốn chủ sở hữu (ROE) có tác động ngược chiều đến khả năng trả nợ, trong khi đó đòn bẩy tài chính lại cho kết quả ngược lại. Đây là bằng chứng thực nghiệm cho thấy sự khác biệt so với các mô hình xếp hạng trước đó. Từ đó, tác giả đưa ra một số gợi ý chính sách đối với chi nhánh và hệ thống xếp hạng nội bộ của Ngân hàng Agribank.
Từ khóa: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, mô hình Logistic, xếp hạng tín dụng
Tra cứu bài báo