Kinh nghiệm thế giới về bảo đảm bền vững nợ công và bài học đối với Việt Nam

KT&PT, số 230 (II), tháng 08 năm 2016, tr. 117-124
Tóm tắt: Khủng hoảng nợ công là thuật ngữ không mới nhưng thực sự là nỗi lo sợ đối với tất cả các quốc gia. Vì vậy, việc đảm bảo nợ công an toàn, bền vững đang là bài toán khó đối với các nước. Trong đó, nợ công bền vững khi các nước có các khoản thu giúp thực hiện được các nghĩa vụ nợ vay mà không cần điều chỉnh lớn nào đến thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN). Bài viết tập trung nghiên cứu kinh nghiệm nợ công của một số nước có tỷ lệ nợ công cao nhưng vẫn được đánh giá an toàn và chưa xảy ra khủng hoảng nợ như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore để rút ra các bài học cho Việt Nam đó là: Phân tích đúng “thực chất” của nợ công; công khai, minh bạch thông tin về ngân sách nhà nước và nợ công; kiểm soát chặt chẽ các khoản vay; giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay và thiết lập một số chỉ tiêu an toàn nợ công.
Từ khóa: Khủng hoảng nợ công, nợ công, nợ công bền vững, ngân sách nhà nước
Tra cứu bài báo