Tác động của chất lượng thể chế đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

KT&PT, số 230, tháng 08 năm 2016, tr. 46-53
Tóm tắt: Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên đánh giá tác động của tham nhũng và chất lượng thể chế cấp tỉnh đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp ở Việt Nam. Trái ngược với nghiên cứu trước đây, chúng tôi không tìm thấy bằng chứng kinh tế lượng rằng tham nhũng (đo lường bởi một biến giả và hành vi trả hối lộ) có ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Phát hiện này hỗ trợ cho những quan điểm về lý thuyết thể chế. Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện các loại tham nhũng khác nhau lại có những ảnh hưởng khác nhau đến tiến trình xuất khẩu của doanh nghiệp. Nghiên cứu này đưa ra hàm ý chính sách rằng để cải thiện hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần thúc đẩy hoạt động cải tiến của doanh nghiệp và đồng thời cần giảm thiểu chi phí và thời gian về thủ tục hành chính và cấp phép cho doanh nghiệp.
Từ khóa: Chất lượng thể chế; tham nhũng; xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tra cứu bài báo