Định hướng hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam hiện nay

KT&PT, số 231 (II), tháng 09 năm 2016, tr. 2-6
Tóm tắt: Hệ thống chỉ tiêu chính là “linh hồn” của các bản kế hoạch. Tuy nhiên kế hoạch trong nền kinh tế thị trường thích ứng và đòi hỏi một hệ thống chỉ tiêu khác hơn nhiều so với kế hoạch trong cơ chế tập trung mệnh lệnh. Bài viết trên cơ sở đề cập đến một số nguyên tắc chi phối đến hình thành hệ thống chỉ tiêu kế hoạch trong nền kinh tế thị trường, sẽ đưa ra nhận định về những bất cập của hệ thống chỉ tiêu hiện hành ở Việt Nam, từ đó đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu trong các bản kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhằm nâng cao hiệu lực của các công cụ hoạch định và chức năng quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: Kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ
Tra cứu bài báo