Lựa chọn ngành động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

KT&PT, số 231 (II), tháng 09 năm 2016, tr. 83-89
Tóm tắt: Bài viết đưa ra phương pháp để lựa chọn ngành động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Phương pháp này dựa trên đánh giá sự thoả mãn của các ngành kinh tế với các yêu cầu của một ngành động lực tăng trưởng, gồm: (i) chi phối mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế, (ii) có khả năng lan toả đến các ngành kinh tế khác, (iii) khai thác được các tiềm năng, lợi thế của vùng và (iv) phù hợp với mô hình tăng trưởng. Kết quả đánh giá đã chỉ ra một số ngành có khả năng trở thành ngành động lực tăng trưởng cho vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo; Thương mại; Dịch vụ lưu trú và ăn uống; Kinh doanh bất động sản, và Thủy sản. Bên cạnh đó, bài viết cũng đưa ra một số hàm ý chính sách và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.
Từ khóa: Ngành động lực, tăng trưởng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Tra cứu bài báo