Một số giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế vùng

KT&PT, số 231 (II), tháng 09 năm 2016, tr. 68-74
Tóm tắt: Bài viết nêu một số vấn đề về kinh tế vùng và thể chế kinh tế vùng, đây là một vấn đề tuy không mới nhưng ít được quan tâm nghiên cứu ở nước ta. Thể chế kinh tế vùng đang là vấn đề nổi cộm, thiếu thể chế kinh tế vùng phù hợp sẽ gặp khó khăn trong việc điều hành hệ thống từ cấp quốc gia đến cấp vùng và địa phương. Không có thể chế kinh tế vùng đủ mạnh thì không thể phát triển kinh tế vùng hiệu quả. Bài viết tập trung vào những vấn đề mới là nội hàm của thể chế kinh tế vùng, phân biệt thể chế thị trường trong kinh tế vùng với thể chế dân sự với thể chế nhà nước. Bài viết làm rõ thực trạng của thể chế kinh tế vùng và phát triển kinh tế vùng. Nêu một số giải pháp về tổ chức bộ máy, công tác điều phối,... nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế vùng ở nước ta.
Từ khóa: Thể chế kinh tế vùng, thể chế nhà nước, thể chế thị trường, thể chế dân sự, phân cấp quản lý.
Tra cứu bài báo