Các nhân tố ảnh hưởng tới dự định sử dụng hệ thống E-Learning của sinh viên: Nghiên cứu trường hợp đại học Bách Khoa Hà Nội

KT&PT, số 231, tháng 09 năm 2016, tr. 78-86
Tóm tắt: Hệ thống E-learning ngày càng có vai trò quan trọng trong việc chia sẻ và chuyển giao tri thức đặc biệt là các tổ chức đào tạo như các trường đại học. Để triển khai thành công hệ thống E-learning đòi hỏi các trường đại học phải xác định được các nhân tố tác động tới việc tiếp nhận hệ thống từ sinh viên. Do đó, nghiên cứu này được thiết kế để đánh giá những nhân tố hỗ trợ và rào cản ảnh hưởng tới quá trình chấp nhận sử dụng hệ thống E-learning qua trường hợp của Đại học Bách khoa Hà Nội. Kết quả nghiên cứu từ 205 sinh viên tham gia các khóa học trực tuyến cho thấy dự định sử dụng hệ thống E-learning của sinh viên chịu tác động của bốn nhân tố (1) cảm nhận về tính hiệu quả; (2) tính hữu ích cảm nhận; (3) tính thuận tiện và (4) rào cản kỹ thuật. Trong đó rào cản kỹ thuật của hệ thống có tác động ngược chiều tới dự định sử dụng hệ thống của sinh viên.
Từ khóa: E-learning, dự định sử dụng, cảm nhận về tính hiệu quả, tính hữu ích cảm nhận, tính thuận tiện, rào cản kỹ thuật
Tra cứu bài báo