Mô hình định giá tài sản với nhân tố rủi ro thông tin tại Việt Nam

KT&PT, số 232, tháng 10 năm 2016, tr. 11-18
Tóm tắt: Trên cơ sở các nghiên cứu trước đây về tác động của bất cân xứng thông tin đến lợi suất kỳ vọng, bài viết xây dựng và kiểm định một mô hình định giá tài sản với nhân tố rủi ro thông tin cho các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình được xây dựng theo cách tiếp cận danh mục mô phỏng nhân tố (Factor Mimicking Portfolio) của Fama & French (1992, 1993). Nhân tố rủi ro thông tin được xác định dựa trên đo lường trực tiếp mức độ bất cân xứng thông tin giữa doanh nghiệp và thị trường theo phương pháp của Botosan (1997). Kết quả cho thấy nhân tố rủi ro thông tin được đưa vào mô hình giải thích được biến động của lợi suất cổ phiếu phù hợp với lý thuyết. Bài viết cũng nêu bật hàm ý của kết quả này đối với các thành phần liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam.
Từ khóa: Bất cân xứng thông tin, lợi suất cổ phiếu, mô hình đa nhân tố
Tra cứu bài báo