Áp dụng mô hình SMART đánh giá tác động TPP đến nền kinh tế Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu ngành dệt may

KT&PT, số 233(II), tháng 11 năm 2016, tr. 65-72
Tóm tắt:
Bài viết sử dụng sử dụng Mô hình cân bằng từng phần SMART (Software for Market Analysis and Restrictions on Trade) để đánh giá tác động của TPP đến ngành dệt may của Việt Nam. Nguồn số liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu WITS (World Integrated Trade Solution) của Ngân hàng Thế giới. Kết quả phân tích cho thấy TPP tác động đến nhập khẩu dệt may của Việt Nam không đáng kể và cơ hội xuất khẩu là rất lớn. Từ các phân tích, nghiên cứu đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm phát triển ngành dệt may theo chiều sâu trong quá trình tham gia TPP.
Từ khóa: Mô hình cân bằng từng phần SMART, TPP, ngành dệt may, đánh giá tác động.
Tra cứu bài báo