Tự chủ tài chính tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

KT&PT, số 234(II), tháng 12 năm 2016, tr. 100-108
Tóm tắt:
Bài viết này phân tích thực trạng tự chủ tài chính tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy các đơn vị trong hệ thống Học viện có mức độ tự chủ tài chính vẫn còn khá thấp so với yêu cầu. Bên cạnh đó, các điều kiện đảm bảo thực hiện tự chủ tài chính còn thiếu; tự chủ tài chính chưa đi liền với tự chủ về nhiệm vụ đào tạo, cơ cấu tổ chức; cơ chế, chính sách, công tác kiểm tra, giám sát và phân cấp quản lý tài chính còn bất cập. Từ đó bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tự chủ tài chính tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Tự chủ, tài chính, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Tra cứu bài báo