Ảnh hưởng của một số nhân tố tới thu nhập của hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên

KT&PT, số 235(II), tháng 01 năm 2017, tr. 31-38
Tóm tắt:
Bài báo khái quát mức độ ảnh hưởng của một số nhân tố tới thu nhập của hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nguồn lực của hộ như quy mô đất sản xuất, số lượng lao động của hộ, trình độ học vấn của chủ hộ, vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của hộ tỷ lệ thuận với thu nhập của hộ, trong đó số lượng lao động có ảnh hưởng lớn nhất đến thu nhập của hộ; nhân tố dân tộc cũng ảnh hưởng đến thu nhập của hộ. Từ đó, bài báo đã khuyến nghị một số biện pháp về kinh tế, kỹ thuật, tổ chức, văn hóa nhằm nâng cao mức độ ảnh hưởng của các nhân tố sản xuất đến thu nhập của hộ nông dân Thái Nguyên.
Từ khóa: Ảnh hưởng, nhân tố, nông hộ, thu nhập, Thái Nguyên.
Tra cứu bài báo