Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng hệ thống thông tin kế toán quản lý tại các công ty kinh doanh khách sạn trên địa bàn Đà Nẵng

KT&PT, số 236, tháng 2 năm 2017, tr. 92-100
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm chứng minh bằng thực nghiệm rằng: (1) môi trường kinh doanh là một trong những yếu tố đóng một vai trò quan trọng trong việc áp dụng hệ thống thông tin kế toán quản lý (32,6%); (2) đạo đức là một trong những yếu tố đóng một vai trò quyết định đến việc áp dụng các hệ thống thông tin kế toán quản lý (43,7%); (3) văn hóa tổ chức được xây dựng sẽ hỗ trợ việc áp dụng các hệ thống thông tin kế toán quản lý (13,3%); và trong nghiên cứu này tác giả còn phân tích thêm ảnh hưởng của hệ thống thông tin kế toán quản lý đến chất lượng thông tin kế toán quản lý (74,8%.) tại các công ty kinh doanh khách sạn trên địa bàn Đà Nẵng. Mô hình được sử dụng khi nghiên cứu là mô hình đa cấu trúc (SEM).
Từ khóa: Môi trường kinh doanh, đạo đức, văn hóa tổ chức, áp dụng các hệ thống thông tin quản lý kế toán, chất lượng của thông tin kế toán quản lý.
Tra cứu bài báo