Tác động của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết- Bằng chứng thực nghiệm của VN30

KT&PT, số 236, tháng 2 năm 2017, tr. 37-43
Tóm tắt: tin kế toán đối với các công ty niêm yết đã được cụ thể. Tuy nhiên thực trạng việc công bố thông tin của các doanh nghiệp đến người sử dụng vẫn còn những khoảng cách nhất định bởi do nhiều yếu tố tác động. Để đánh giá được toàn diện, tác giả đã khảo sát thực nghiệm về tác động quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết VN30 trong giai đoạn 2012 - 2014. Kết quả cho thấy mức độ tập trung quyền sở hữu là nhân tố làm giảm mức độ công bố thông tin kế toán của các công ty. Từ đó, tác giả đề xuất cơ quan nhà nước cần quy định rõ về tỷ lệ, công khai tỷ lệ sở hữu những cổ đông lớn, cũng như các công ty niêm yết cần có trách nhiệm trong việc công bố thông tin kế toán cho người sử dụng.
Từ khóa: Quản trị công ty, công bố thông tin, VN30
Tra cứu bài báo