Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý các dự án đầu tư hạ tầng theo mô hình hợp tác công tư (PPP)

KT&PT, số 236(II), tháng 02 năm 2017, tr. 43-50
Tóm tắt:
Trong bối canh thiếu hụt ngân sách như hiên nay, các dự án công tư kết hơp (PPP) trơ nên ngày càng quan trọng trong viêc phát triển cơ sơ hạ tầng. Tuy nhiên, nhiều dự án PPP không co sự tham gia của cộng đồng đang tạo ra rất nhiều hê lụy cho xa hội. Bài viết này trình bày kết qua nghiên cứu trường hơp điển hình về một dự án cai tạo chơ theo hình thức PPP ơ một tỉnh miền núi phia Bắc tại Viêt Nam. Kết qua nghiên cứu cho thấy sự tham gia của cộng đồng hầu như không co hoăc rất hình thức. Điều này dẫn tới thực trạng thiết kế dự án không tốt, phan ứng tiêu cực từ người dân và nguy cơ tham nhũng co thể xay ra. Vì vậy, cần thiết phai co một cơ chế khuyến khich để đam bao sự tham gia của mọi người dân co liên quan trong các giai đoạn khác nhau của dự án.
Từ khóa: Cải tạo chợ dân sinh, Dự án phát triển cơ sở hạ tầng, Mô hình hợp tác công tư, Sự tham gia của cộng đồng.
Tra cứu bài báo