Tiếp cận tài chính xanh của các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 237, tháng 3 năm 2017, tr. 38-46
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra khảo sát đối với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm đánh giá thực trạng hoạt động tài chính xanh của doanh nghiệp Việt Nam trên hai giác độ: khả năng tiếp cận vốn tín dụng xanh của doanh nghiệp và sự sẵn sàng của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư xanh. Kết quả khảo sát cho thấy: (i) hầu hết các doanh nghiệp được hỏi đều đánh giá tác động tích cực của đầu ưu xanh đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, (ii) các doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng thực hiện đầu tư vào các dự án xanh, tác động tích cực đến môi trường; (iii) khó khăn khi tiếp cận vốn tín dụng xanh là thông tin về dự án hỗ trợ vay vốn và yếu tố kỹ thuật thẩm định về môi trường.
Từ khóa: Tài chính xanh, ngân hàng xanh, tín dụng xanh, đầu tư xanh, tăng trưởng xanh
Tra cứu bài báo