Mô hình hấp dẫn cấu trúc biên ngẫu nhiên trong đánh giá tiềm năng và hiệu quả hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015

KT&PT, số 237(II), tháng 3 năm 2017, tr. 16-24
Tóm tắt:
Nghiên cứu này sử dụng mô hình lực hấp dẫn cấu trúc biên ngẫu nhiên để phân tích hiệu quả và năng lực khai thác tiềm năng thương mại của Việt Nam với dữ liệu song phương trong giai đoạn 2000-2015. Kết quả ước lượng cho thấy năng lực khai thác tiềm năng thương mại của Việt Nam hiện vẫn còn ở mức thấp. Hiệu quả khai thác tiềm năng thương mại của Việt Nam không cải thiện sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Mặt khác, Việt Nam dường như không khai thác được nhiều lợi ích thương mại từ việc ký kết các hiệp định tự do thương mại. Năng lực khai thác tiềm năng thương mại của Việt Nam đã giảm xuống dưới mức bình quân này từ năm 2013. Việt Nam khai thác tiềm năng nhập khẩu thấp hơn nhiều so với xuất khẩu.
Từ khóa: Tiềm năng thương mại, hiệu quả khai thác thương mại, mô hình hấp dẫn cấu trúc, phương pháp biên ngẫu nhiên.
Tra cứu bài báo